Share on Facebook שלח לחבר הדפס שיפור החיים בשכונת אם המושבות

במהלך 2016 בוצע בשכונה סקר בהובלתו של הגיאוגרף והאדריכל גיא שחר. מאז שהתקבלו תוצאות הסקר, נעשתה עבודת ניתוח משמעותית מאוד. וכעת נולדו הסרטונים. 


חלק א' – תהליך וחוזקות השכונה 
חלק ב' – תנועה ותחבורה, שטחים ירוקים ועצים, תברואה ואכיפה
חלק ג' – תכנון, בינוי וחזות
חלק ד' - נוחות הליכה וצל, בטיחות בדרך, נוער ובטחון חלק ה' - מה חסר ליד הבית, מבט לעתיד וסיכום התהליךya