Share on Facebook שלח לחבר הדפס חוגים ומרכזי ספורט

מפת פעילות חוגים ומרכזי ספורט בשכונההמידע מעלה נערך ונכתב ע"י עיריית פתח תקווה.

אופניים בשכונה:

מפת שבילי אופניים על צירי תנועה בצפון פ"ת | מפת שבילי אופניים בצפון פ"ת | מפת שבילי אופנים בעיר פ"ת רבתי

 


ya