Share on Facebook שלח לחבר הדפס -

 אג'נדה לפעילות ועד שכונת "אם המושבות החדשה"

ועד השכונה הוא גוף הפועל למען תושבי השכונה ומטעמם כגוף נבחר. כל חברי הועד ושאר הפעילים פועלים בהתנדבות מלאה ועל חשבון זמנם הפרטי. יכולתו של הועד להתמודד עם הבעיות הרבות של השכונה היא פועל יוצא של כמות המתנדבים מבין תושבי השכונה ולכן, לא בכל דבר נוכל ונספיק לטפל. הועד משתדל לא לטפל במפגעים נקודתיים אלא בבעיות מערכתיות. עם זאת, אנו מבקשים מתושבי השכונה לדווח על כל מפגע גם לועד (דרך אתר הועד או הפייסבוק), במקביל לפנייה למוקד 106 של העיריה או מוקד 100 של המשטרה כולל מספר תלונה ואנו כמובן נשתדל לסייע. יש להזכיר כי הוועד לא בא להחליף את העירייה אלא, לסייע לתושב על פי צרכי השכונה אל מול הרשות המקומית.
הנושאים שבטיפול הועד מתחלקים ל 3 סוגים על פי טווח הזמן שלהם.

1. נושאים לטווח הארוך:

1.1. קבלת תכנית אב לשכונה והתאמתה למציאות הקיימת.
1.2. שיפור תכניות התנועה-תחבורה הקיימות (היכן שניתן).
1.3. תוספת שטחים לטובת הציבור במתחמים המזרחי והצפוני (שעדין בתכנון) לאיזון הצרכים של השכונה.
1.4. החלפת הגנים בקרוואנים במבני קבע.

2. נושאים לטווח הבינוני:

2.1. הקמת בית ספר יסודי שלישי ורביעי.
2.2. הקמת חטיבה ותיכון בשכונה.
2.3. הקמת מרכזים קהילתיים לרווחת התושבים.
2.4. הקמת ספריה.
2.5. הקמת מרכז ספורט.
2.6. שיפוץ פארק הסביונים.
2.7. תוספת גינות ושדרוג הגינות הקיימות.
2.8. שתילת עצי צל בשכונה.

3. נושאים לטווח הקצר ובעיות שוטפות:

3.1. פיקוח על קבלנים לשמירה על איכות חיי התושבים.
3.2. ניקיון הרחובות והגינות.
3.3. גינון – שיפור תחזוקת הקיים והשלמות היכן שנדרש.
3.4. פתיחת דרך אם המושבות.
3.5. סיום פיתוח רחובות השכונה.
3.6. השלמות ותיקוני סימון של מעברי חצייה, נתיבים וכו'.
3.7. הוספת אלמנטים חסרים כגון פחי אשפה, מתקני מחזור, מתקני חנייה לאופנים ועוד.


ya